117kg 초고도 비만인데 존예라는 여자..jpg

최근 네이트판에 살쪄도 이쁠 사람은 이쁘구나라는 제목으로 글이 올라옴

20220909-152653
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
20220909-152656
20220909-152659
20220909-152702
20220909-152705
20220909-152708
20220909-152711
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
20220909-152714
20220909-152813
20220909-152816
20220909-152819
20220909-152823
20220909-152826
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
20220909-152830
20220909-152832
20220909-152835
20220909-152838
20220909-152840
20220909-152843
20220909-152846
20220909-152850
20220909-152853
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
QM5xYSn
20220909-152857
20220909-152901

와 근데 살쪘는데 이렇게 이쁜건 처음봐 진짜…..

<이미지 부분 출처 – 온라인 커뮤니티>